Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapító okirat

SALGÓTARJÁNI CIVILEKÉRT KÖZHASZNÚ
A L A P Í T V Á N Y

 

 


 


 A L A P Í T Ó   O K I R A T

(A változások dőlt betűvel szedve)

 

 

 

2014. április 30.

 

 

Preambulum:

 

Alapítók, attól a céltól vezérelve, hogy támogassák a salgótarjáni civil érdekérvényesítési rendszer (Salgótarjáni Civil Fórum), valamint a tanácsadó- és döntéshozó testületének (a Salgótarjáni Civil Kerekasztal) működését, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A–F. §-ai alapján az alábbi alapítványt hozzák létre:

1.        Az Alapítvány neve:

Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány)

2.        Az Alapítvány székhelye:

3100 Salgótarján, Klapka György út 4.

3.        Az Alapítvány működési területe: Nógrád megye

4.        Az alapítvány célja:

 •  A Salgótarjáni Civil Fórum, a Salgótarjáni Civil Kerekasztal továbbá a Nógrád megyében működő civil szervezetek működésének támogatása, az általuk végzett közhasznú tevékenységek segítése, részükre szolgáltatások nyújtása. E cél elérése érdekében az Alapítvány együttműködik a Nógrád Megyei Civil Információs Centrummal.
   
 • A Salgótarjáni Civil Fórum és Salgótarjáni Civil Kerekasztal által kezdeményezett projektek, programok, akciók, rendezvények és egyéb kezdeményezések támogatása.
   
 • A Salgótarjáni Civil Fórum által létrehozott szekciók működésének segítése.
   
 • A civil szervezetek vezetői képzésének szervezése, együttműködésének segítése, a hazai és nemzetközi kapcsolatai bővítésének elősegítése, a tapasztalatok összegyűjtése, hasznosítása.
   
 • Nógrád megye településein civil fórumok és civil kerekasztalok létrejöttének kezdeményezése és együttműködésének támogatása.

 

5.        Az Alapítvány jogállása:

 • Az Alapítvány közhasznú szervezetként működik, a tevékenységét a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítése céljából végzi. E cél megvalósítása érdekében biztosítja, hogy az általa nyújtott szolgáltatások széles körben igénybe vehetők legyenek.
 • Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 • Az Alapítvány nyílt alapítványként működik, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, amennyiben az Alapítvány céljaival egyetért, és annak működését támogatja.   

 

 
6.        Az Alapítvány által végzett közhasznú tevékenység:
 • érdekképviselet, érdekérvényesítés,
 • szakmai tanácsadás, segítségnyújtás
 • a közszolgáltatások feltételrendszerének kidolgozásában való részvétel,
 • a közfeladatok ellátásával kapcsolatos tapasztalatok összegezése, továbbítása az érintett állami és önkormányzati szervek felé,
 • képzés szervezése a civil szervezetek vezetői, tagjai, önkéntesei részére
 • a civil szerveződések létrejöttének, együttműködésének elősegítése,
 • a civil szervezetek részére támogatások nyújtása, pályázatok kiírása,
 • anyagi források felkutatása, pályázatok benyújtása,
 • adománygyűjtés,
 • önkéntesek foglalkoztatása.

 

Az Alapítvány a közhasznú tevékenységét az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:

 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
  1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 35. § (1) – (2), 144. § (1) – (2)
 • szociális tevékenység
  1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 56. § (1)
  2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8.
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § 1.
  2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 6.
 • kulturális tevékenység
  2001. évi LXIV. t. a kulturális örökség védelméről 5. § (1)
  2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7.
  1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. §
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
  1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 14. § (3), 17. § (1)
  2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8.
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
  2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 10.
 • környezetvédelem, állatvédelem
  1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 61 – 62. §
  2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11.
 • sporttevékenység
  2004. évi I. tv. a sportról 49. §, 55. §
  2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 15.
 • közrend, közbiztonság, bűnmegelőzés
  1994. évi XXXIV. tv. a Rendőrségről 1. § (2), 2. § (2)
  2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 – 2. §
  2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 12., 17.
 
 
7.        Az Alapítvány a feladatai hatékonyabb ellátása érdekében:
 • Civil Tanácsadó Testületet,
 • Salgótarjáni Alapítványok Munkacsoportot hoz létre, és működteti azokat,
 • „Civilek a Városért” díjhoz biztosítja az anyagi feltételeket.

 

8.        Az Alapítvány vagyona és annak felhasználása:

Az Alapítvány céljára rendelt induló vagyont az Alapítók 100.000,- Ft készpénzben határozzák meg.

Az Alapítvány vagyonát az induló vagyon, a jövőbeni csatlakozók általi vagyoni hozzájárulás, pályázatokon, az állami költségvetésből és Európai Unió alapjaiból elnyert támogatások, továbbá magánszemélyek, jogi személyek adományai, az Alapítvány vállalkozási- és egyéb bevételei, valamint a banki kamatok alkotják.

Az Alapítvány a vagyonát a működésének megkezdése és céljainak elérése érdekében teljes összegben felhasználhatja.

Az Alapítványi vagyon felhasználása az alapító okiratban megjelölt célok és feladatok megvalósítását szolgálja.  Az Alapítványi vagyon felhasználása támogatások és pályázatok útján történik.

 

9.        Az Alapítvány alapítói és az általuk rendelkezésre bocsátott vagyon:

 

1.    A Háztartások
Foglalkoztatásáért
Alapítvány                           3100 Salgótarján, Bajcsy-Zs. út 16-18.          
20.000 Ft

2.    Csohány Tibor                     3100 Salgótarján, Salgó út 21.                         5.000 Ft

3.    Eötvös Mihály                      3100 Salgótarján, Kistarján út 6.                    20.000 Ft

4.    Gyetvainé Szorcsik Angéla   3161 Kishartyán, Dózsa út 44.                       10.000 Ft

5.    Nagy Ferencné                    3100 Salgótarján, Szerpentin út 46.                10.000 Ft

6.    Tolnai Sándor                      3104 Salgótarján, Kálmán Imre út 39.            25.000 Ft

7.     Uramecz János                   3100 Salgótarján, Tanács út 5.                       10.000 Ft

 

10.      Az Alapítvány kezelő szerve (Kuratórium):

Az alapítványi cél megvalósítása, az Alapítvány képviselete és vagyonával való gazdálkodás céljából az Alapítók Kuratóriumot hoztak létre.

 A Kuratórium elnöke és tagjai:

1.        Dr. Diósiné Taracsák Judit (elnök)         3100 Salgótarján, Kercseg út 4.

2.        Szilasi András                                         3102 Salgótarján, Régiposta út 1.

3.        Borók Sándor Péter                                3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 49.

4.        Nagy Ferencné                                       3100 Salgótarján, Szerpentin út 46.

5.        Vadasi Zsuzsanna                                   3100 Salgótarján, Tanács út 2/A IV./1.

 

A kuratóriumi tagokat az Alapítók határozatlan időre jelölik ki.

A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Az elnök évente egy alkalommal tájékoztatást nyújt az Alapítók részére az alapítványi vagyon kezeléséről, felhasználásáról és egyéb aktuális kérdésekről. A Kuratóriumot az elnök hívja össze. Az ülés napirendjét tartalmazó meghívót az ülés időpontját megelőzően legalább 8 nappal írásban küldi meg a tagok részére. A nyilvánosság érdekében, az ülés meghívóját az alapítvány weblapján (http://ibon.biz/stkerekasztal) is elhelyezi. Rendkívüli esetben a kuratórium elnöke a kuratóriumot az ok és a cél megjelölésével szóban is összehívhatja. Ebben az esetben a kuratórium azonnali ülést tarthat. A Kuratórium üléseinek előkészítése, a döntések dokumentálása az elnök, illetve az általa megbízott kuratóriumi tag feladata. A kuratóriumi ülésekről emlékeztető készül.

A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor legalább három tag jelen van.

A Kuratórium döntéseit, a jelenlévő tagok egyszerű többségével hozza. A Kuratórium jelenlévő tagjainak egyhangú szavazata szükséges az alábbi kérdésekben:

 • az Alapítvány vállalkozási tevékenységének megindítása, a vállalkozás vezetőjének kiválasztása, a vállalkozási tevékenység megszüntetése,
 • az Alapítvány működéséhez szükséges szabályzatok elfogadása,
 • a kuratóriumi tagok tiszteletdíjáról szóló döntés meghozatala.

Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az elnök terjeszti a Kuratórium elé, oly módon, hogy azt a kuratóriumi ülés előtt legalább 8 nappal a tagok írásban megkapják.

A Kuratórium döntéseiről, az elnök nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a döntések tartalmát, végrehajtásának határidejét, a végrehajtásért felelős személy nevét. A Kuratórium döntéseit az Alapítvány Internetes weboldalán nyilvánosságra hozza. A döntésről az érintetteket a döntést követően 8 munkanapon belül írásban tájékoztatja.

Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratokba előzetesen egyeztetett időpontban az alapítvány székhelyén bárki betekinthet.

Az Alapítvány működésének további szabályait, az általa végzett szolgáltatások igénybevételének módját, valamint az éves közhasznúsági jelentést az Alapítvány  internetes weboldalán közzé teszi.

 

11.      Összeférhetetlenség

Az összeférhetetlenségi szabályokat a 2011. évi CLXXV. Törvény 39. §-a tartalmazza.

 

12.      Felügyelő szerv

Az Alapítvány felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FEB), amely 3 főből áll. A FEB tagjait az Alapítók határozatlan időre kérik fel. A FEB elnöke és tagjai:

 • Dr. Máthéné dr. Laczkó Mária (elnök)   3100 Salgótarján, Gerber köz 1.
 • Tóthné Dr. Kerekes Andrea                    3100 Salgótarján, Arany János út 19. III.4.
 • Németh József Tibor                              3100 Salgótarján, Gorkij krt. 66. fsz.1.

 

A FEB ügyrendjét maga állapítja meg – amely nem lehet ellentétes az alapító okirattal.

A FEB szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülések összehívását a FEB bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább 8 nappal írásban értesíteni kell.

A FEB határozatképes, ha legalább két tag az ülésen jelen van. A FEB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A FEB ülései nyilvánosak, üléseiről, határozatairól jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet az ülésen jelenlévő tagok írják alá.

A FEB ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A FEB tagja az Alapítvány vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

 

13.      Képviselet, bankszámla feletti rendelkezés:

Az Alapítvány képviseletére a kuratórium elnöke, illetve az elnök által adott írásbeli meghatalmazás alapján bármelyik kuratóriumi tag jogosult.

Az Alapítvány bankszámlája felett rendelkezési jog az Alapítvány elnökét és Szilasi András (3102 Salgótarján, Régiposta út 1.) kuratóriumi tagot, valamint az Alapítvány elnökét és Borók Sándor Péter (3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 49.)  kuratóriumi tagot együttesen illeti meg. A rendelkezési jog nem illeti meg azon kuratóriumi tagokat, akik alapítók is egyben.

 

14.      Vállalkozói tevékenység

Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Alapítvány fő tevékenysége. Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú, illetve az alapító okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. Az Alapítvány a gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

 

15.      Egyéb rendelkezések:

Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – hozzájárulásuk mértékéig az alapítókat illeti meg, a további fennmaradó vagyont az Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni kell.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az Egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.

 
 
 
 

 

Alapítók:

 

……………………………………        ……………………………………

 

……………………………………         ……………………………………

 

……………………………………          ..………………………………….

 

……………………………………       

 

Előttünk, mint tanúk előtt (név, cím, szig.):

 

……………………………………         ……………………………………

……………………………………        ……………………………………

……………………………………         ……………………………………

 

Salgótarján, 2014. április 30.