Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Civil koncepció folytatása

 

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA

 

5.    A városban tevékenykedő civil szervezetekkel történő együttműködés
továbbfejlesztése
 
Az együttműködési koncepció az alapelveket és azokat a feladatokat tartalmazza, ahol már a jelenlegi szakaszban is történtek kezdeményezések az együttműködési lehetőségek feltárására, az interaktivitás feltételeinek megteremtésére, a párbeszédre, a közös munkára.
 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint intézményei a kölcsönösség és a partnerség szellemében, a lehető legszélesebb körben együttműködnek a civil szervezetekkel közös érdekeik érvényesítéséért
 • a szakmai szolgáltatások, feladatok hatékonyabb ellátása érdekében,
 • innovatív programok, modellkísérletek közös tervezésében és megvalósításában,
 • a halmozottan hátrányos, kirekesztett társadalmi csoportok ellátására irányuló koncepciók kidolgozásában, és a szakmai programok megvalósításában
 • együttműködési megállapodások kötése azon civil szervezetekkel, amelyek közhasznú jogállásuknál fogva részt vállalnak a közfeladatokból.
 
Az önkormányzat a továbbiakban is számít a szervezetek együttműködésére az alábbiakban:
 • a meglévő szolgáltatásrendszerek fejlesztése, a jelentkező új feladatok megoldása, az innovatív, kísérleti programok megvalósítása az érdek-képviseleti feladatok ellátása,
 • az emberek mindennapi problémáinak megismerése, az élethelyzetükben bekövetkezett változások jelzése, az érintett emberek, csoportok véleményének javaslatainak közvetítése,
 • vállaljanak szerepet továbbra is a társadalmi hátrányok és a krízishelyzetek mérséklésében, a szervezetek és az emberek közötti kapcsolatok és együttműködés fejlesztésében,
 • segítsék önkormányzat szakmapolitikai feladatainak megvalósítását a feladatok átvállalásával különösen azokon a területeken, ahol nem épült ki vagy hiányos az állami, önkormányzati szolgáltatások hálózata,
 • működjenek közre a szakmapolitikai döntések előkészítésében a koncepciók, jogszabályok véleményezésében, a szakmai programok támogatásában és a döntések hatásainak követésében,
 • a szakmai programok megvalósítását segítsék új kezdeményezéseikkel, eszközeikkel és lehetőségeikkel,
 • munkaerőpiaci programok megvalósításában.
 
Az együttműködés kialakítását éppúgy kezdeményezhetik a civil szervezetek, mint az önkormányzat és intézményei. Az önkormányzatnak minden esetben gondoskodnia kell arról, hogy a civil szervezetek kezdeményezéseivel érdemben foglalkozzanak az illetékesek.
 
A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásában számít a civil szervezetek közreműködésére. Az önkormányzat nem kíván egyedüli és kizárólagos szereplője lenni azon szolgáltatások üzemeltetésének, amelyekkel a város lakosságának jólétét, művelődését, oktatását segíti elő. Az ezekhez kötődő programok, tevékenységek ellátását kész az arra alkalmas és ilyen szándékkal fellépő, megfelelő feltételrendszerrel rendelkező civil szervezetekkel megosztani, közösen végrehajtani.
 
Az újonnan kialakítandó intézmények és szolgáltatások, különösen a kötelező feladatként
létrehozandók esetében az önkormányzat vállalja, hogy minden esetben részletesen megvizsgálja a civil együttműködés lehetőségét és feltételrendszerét. Ennek keretében felméri, hogy az adott szolgáltatás ellátása a jogszabályi feltételeknek és a szakmai elvárásoknak megfelelően ellátható-e civil szervezetek által is. Amennyiben a feltételeknek megfelelően és az önkormányzati intézményrendszerben való működtetéshez képest költséghatékonyabb megoldást kínál a civil szervezeti keret, úgy minden akadályt el kell hárítani a szerződéses együttműködés kialakítása elől. Az önkormányzat a civil szervezetek és együttműködő partnerei között sem tesz különbséget ideológiai, világnézeti, nemzetiségi vagy felekezeti alapon.

 

5.1. Együttműködés és egyenlő esélyek megteremtése az információhoz való hozzájutásban
 
Az együttműködés alapfeltétele az esélyegyenlőség az információhoz való hozzáférés lehetőségeinek megteremtése. Az információs hálózat fejlesztése érdekében az önkormányzat támogatja a szervezetek együttműködését abban, hogy a városi civil szervezetek adatbázisának frissítése folyamatos legyen. Az infrastruktúra felmérése feltétele az információs hálózat kiépítésének a hálózatfejlesztés tervezésének.
 
Az önkormányzat, a Civil Információs Centrum és a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú
Alapítvány együttműködésével elérhetők:
 • a helyi pályázatokkal kapcsolatos információk,
 • a lakosságot és a helyi közösségek tagjait érintő koncepciók, fejlesztési tervek, programok és jogszabálytervezetek.

 

Az információs hálózat rendszerének fejlesztése folyamatos és hosszabb távú feladatot jelent, ezért az önkormányzat együttműködik azon civil szervezetekkel, amelyek részt vállalnak az információk továbbításában, saját hálózatukban és kiadványaikban.
 
 
5.2. Az önkormányzat és a civil szervezetek, közösségek közötti kommunikáció
 
Az önkormányzat a kétirányú, nyitott kommunikáció kiépítésében érdekelt. Minden, a salgótarjáni lakosság érdekeinek érvényesítéséért aktívan cselekvő szervezet és közösség számára a folyamatos párbeszéd lehetőségét kínálja. Ahogyan az együttműködésben sem, úgy a kommunikációban sincsenek kivételezett helyzetűek: egyedül a szervezetek aktivitásán múlik a párbeszéd intenzitása és mélysége.
 
 
5.2.1.Fórumok
 
Salgótarjáni Civil Fórum
A Salgótarjáni Civil Kerekasztal választott bizottsága évente egy alkalommal civil fórumot hív össze, melynek témái között a civil szervezetek és az önkormányzat együttműködésének tapasztalatai és jövőbeni tervei szerepelnek.
Az önkormányzat saját – a civil szférát érintő – döntései meghozatalát megelőző időszakban konzultációt kezdeményez az illetékes civil képviseletekkel, illetve civil szervezetek képviselőivel.
A Salgótarjáni Civil Fórum a bejelentkezésükkel együttműködési szándékukat kinyilvánító salgótarjáni civil szervezetek autonóm tanácskozó összejövetele. A fórum a civil szervezetek kapcsolatainak fejlesztését, a közös érdekérvényesítés lehetőségeinek elősegítését, a civil társadalom erőinek összefogását, működésük hatékonyságának javítását szolgálja.
Feladatai:
 • Működési Szabályzatának elfogadása
 • a Salgótarjáni Civil Kerekasztal megválasztása,
 • a szekciók megalakítása.

 

A fórumot évente a Salgótarjáni Civil Kerekasztal választott bizottsága és a salgótarjáni
Civil Információs Centrum rendezi meg.
 
 
Salgótarjáni Civil Kerekasztal
A Salgótarjáni Civil Kerekasztal a Civil Fórum által megválasztott képviselők rendszeresen ülésező tanácskozó testülete. A két civil fórum közti időszakban munkaterv alapján foglalkozik az időszerű, civil szektort érintő kérdésekkel, az együttműködési lehetőségekkel, a partnerséget alakító kérdésekkel. A szekciók együttműködési szándéka szerint keresi az Nemzeti Együttműködési Alap és az Európai Unió alapjai által teremtett közös pályázati lehetőségeket. Segíti a helyi, megyei, regionális és országos, valamint szakmai civil kezdeményezéseket.
Működési rendje szerint munkatervet készít és a munkaterv alapján évente legalább hat ülést tart. A Salgótarjáni Civil Kerekasztal ülései nyilvánosak.
Tanácskozási joggal meghívott az illetékes városi alpolgármester, a városi civil referens,
a Civil Információs Centrum képviselője, a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú
Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint a napirend tárgyalásában illetékes külső
szakértők, előadók, képviselők.
 
 
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány
Az Alapítvány elsődleges célja a salgótarjáni civil érdekérvényesítési rendszer (Civil Fórum), és választott tanácsadó- és döntéshozó testületének (a Salgótarjáni Civil Kerekasztal) működésének támogatása, továbbá, hogy a salgótarjánihoz hasonló civil érdekérvényesítési rendszerek jöjjenek létre Nógrád megye településein és támogassa ezek együttműködését.
Az Alapítvány célja továbbá a Civil Fórum, illetve a Salgótarjáni Civil Kerekasztal jelenlegi és jövőbeni szakmai szekcióinak, működésének, illetve az általuk kezdeményezett projektek megvalósításának támogatása, a tagok képzésének, a tagok közötti kommunikációnak az elősegítése.
Az Alapítvány céljai elérésénél különösen az alábbi konkrét tevékenységek gyakorlati megvalósításában érdekelt:
 • a Salgótarjáni Civil Fórum előkészítésének, lebonyolításának támogatása,
 • a választott tanácsadó- és döntéshozó testület, a Salgótarjáni Civil Kerekasztal működtetésének segítése (a szükséges tárgyi-, technikai- és személyi feltételek kialakítása, működtetése),
 • a Kerekasztal szakmai szekcióinak működtetésének segítése (a szükséges tárgyi-, technikai- és személyi feltételek kialakítása, működtetése).

 

Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti kölcsönös kommunikáció formái az alábbiak:

 • a civil kapcsolatokért felelős alpolgármester és a civil szervezetek, közösségek párbeszéde,
 • az önkormányzati tisztségviselők és a civil szervezetek, közösségek közötti párbeszéd,
 • az önkormányzat hivatalának a területért felelős munkatársa és a civil szervezetek, közösségek közötti párbeszéd,
 • a civil szervezetek vagy az önkormányzat által kezdeményezett nyilvános fórumok,
 • valamint a önkormányzat által életre hívott civil konzultációs fórum.

 

6.    A civil szervezetek és közösségek támogatása
 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata szerepet vállal a civil szervezetek támogatásában. Elsősorban a városi civil szervezetek számára nyújtja mindazon támogatásokat, amelyekkel saját működésüket, illetve a város lakossága számára nyújtott szolgáltatásaikat fenntarthatják. A nem városi szervezetek számára abban az esetben lehet támogatást nyújtani, ha a felkínált programjuk, szolgáltatásuk hiánypótló Salgótarján városában.
 
 
6.1. A támogatások formája
 
Annak érdekében, hogy az önkormányzat a rendelkezésére álló erőforrásokat a lehető leghatékonyabban fordítsa a civil szervezetek és közösségek támogatására, többféle támogatási formát alkalmaz.
 
 
6.1.1..Pénzügyi támogatások
 
Az önkormányzat költségvetésében minden évben elkülöníti a civil szervezetek közvetlen pénzügyi támogatását szolgáló költségvetési előirányzatot (civil alap). Az önkormányzat lehetőségei szerint évről évre növeli a költségvetési előirányzatot, legalább az előző évi inflációval megegyező arányban.
A költségvetési támogatás pályázati eljárás keretében történő finanszírozás lehet: működési támogatás, programok támogatása, eseti támogatás és önerő hozzájárulás.
A költségvetési előirányzat, amely jelenleg működési és programtámogatást nyújt, bővítése esetén alkalmas lehet civilek szervezetek számára pályázati önrész biztosítására. Az önrész kardinális kérdés a civil szervezetek számára, hiszen a legtöbb pályázati kiírás már elvárja ennek meglétét, azonban csak igen kevesen rendelkeznek vele. Civil szervezetek költségvetési támogatásáról szóló rendelkezéseket a koncepció melléklete tartalmazza.
 
 
6.1.2. Szakmai támogatás, szolgáltatások
 
A civil szféra speciális jogi és adózási feltételek mellett működik, széleskörű pályázati lehetőségekkel rendelkezik. Ezen ismeretek speciális tudást igényelnek, amelynek továbbadására Civil Információs Centrum nyújt lehetőséget.
Az önkormányzat folyamatosan gondoskodik a „civil irodai” jellegű szolgáltatások biztosításáról. Az igénybe vehető szolgáltatások a következők: információ és tanácsadás, irodai infrastruktúra igénybevétele, módszertani segítségnyújtás. A szolgáltatások magas színvonalon történő biztosítása érdekében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködik a Civil Információs Centrummal, s költségvetéséből hozzájárul annak működési költségeihez. A szolgáltatások igénybevételére a salgótarjáni civil szervezetek és közösségek jogosultak.. Az önkormányzat bővítette a civil szerveztek számára nyújtott szolgáltatásokat a Salgótarjáni Civil Közösségek Házának létrehozásával.
 
 
Az önkormányzati hivatalon belül a civil referens és a szakirodák munkatársai konkrét ügyekben nyújtanak segítséget a civil szervezeteknek.
 
 
6.1.3. Infrastrukturális és természetbeni támogatás
 
Az önkormányzat a civil szervezetek és közösségek támogatásába bevonja mindazon tárgyi eszközeit, amelyek a polgármesteri hivatalban, illetve az önkormányzati intézményekben nélkülözhetővé váltak. Ezeket az eszközöket az önkormányzat pályázat útján ingyenes használatba adja, vagy odaajándékozza. A civil szervezetek működéséhez, kapcsolatrendszerük bővítéséhez, elhelyezésükhöz közösségi teret biztosít az önkormányzat a
 • Civil Információs Centrumban,
 • az önkormányzati intézményeken keresztül (pl. Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.)
 • a Civil Közösségek Házában.

 

6.1.4. Nyilvánosság, tájékoztatás, kommunikáció
 
Az önkormányzat és intézményi kommunikációs csatornáikon keresztül folyamatosan továbbadják a civil szférát érintő döntéseket, vállalják a civil szervezetek közérdekű információinak nyilvánosságra hozását meglévő eszközeik segítségével.
A civil társadalommal kapcsolatos önkormányzati kommunikációs tevékenységnek arra kell irányulnia, hogy a civil szervezetek időben és érdemben kapják meg a szükséges tájékoztatást az önkormányzati döntéshozatali folyamatok állásáról, magukról a döntésekről, továbbá a döntés végrehajtási szakaszaiban történő civil részvétel lehetőségeiről és gyakorlásuknak konkrét módjáról, technikájáról.
Annak érdekében, hogy az együttműködés és a kommunikáció megfelelő hatékonysággal folyhasson, az önkormányzat hivatala civil referenst alkalmaz. A referens kiemelt fontosságú feladata az önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolat és együttműködés adminisztrációs-dokumentációs hátterének, a kommunikáció folyamatosságának, az információk hitelességének és naprakészségének biztosítása. A civil referens segíti a civil szervezeteket abban, hogy javaslataik, kérdéseik, kéréseik a megfelelő formában és a megfelelő helyre eljussanak. A civil referens szorosan együttműködik a Civil Információs Centrummal. Az önkormányzat kezdeményezésével létre kell hozni az Interneten az on-line fórumot, amely egy interaktív felület. Ezen a felületen helyezhetők el a civileket érintő és érdeklő információk, itt fejthetők ki a vélemények az egyes információk kapcsán. A salgótarjáni civil szervezetek partnerségének kialakításához, fejlődéséhez szükséges adatbázist épít ki honlapján a város a Civil Információs Centrum bevonásával. A katalógus a szervezet alapadatain túl annak rövid bemutatkozását is tartalmazza. Az adatbázis a civilek közötti hasznosulásán túl hozzájárul, hogy az állampolgárok 1%-os felajánlásaikhoz városi szervezetet jelöljenek meg.
 
 
7.    Összegzés
 
Problémát jelent a salgótarjáni civil szektorban, hogy a civil szervezetek egy része csak az önkormányzat anyagi segítségére támaszkodik. Ez ellentétes érdekeket hoz felszínre. Nem jelenik meg hatékonyan a “hozzáadott érték”, a civil kurázsi. Sérül a civil lét alapvető jellegzetessége, a függetlenség is, ha egyetlen jelentős támogató van. A függetlenség megőrzésének, az egyenrangú félként való fellépésnek feltétele az erősség anyagi, személyi, szervezeti, tech- nikai, kapcsolati szempontból egyaránt. Csak szakmailag felkészült szervezet teremtheti meg a megerősödés feltételeit.
Az önkormányzat a civil szervezetektől eredő kezdeményezés esetén segíti a civil szektor legitim képviseletének létrehozását, több együttműködési megállapodás megkötésére került sor az önkormányzat és a civil szektor között. Ez a tendencia várhatóan folytatódik az elkövetkezendő időben is.
Számos civil szervezet járult hozzá eddig is Salgótarján sikereihez, fejlődéséhez. A civil koncepciónak is köszönhetően a jövőben még nagyobb számban vehetnek részt a város- és közösségépítésben a helyi civil szervezetek. Fontos, hogy az eredményesen működő szervezetek visszajelzést kapjanak a közösségtől, illetve a nyilvánosság is megismerje a nélkülözhetetlennek tekinthető tevékenységüket.
Az önkormányzat a civil szervezetek tevékenységének önkormányzati elismerését kifejező díjat alapított „Salgótarján Civil Társadalmáért” elnevezéssel. A díjat évente egy helyi civil szervezetnek ítéli oda, s az elismerés átadására a Salgótarjáni Civil Kavalkád keretein belül kerül sor.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának érdeke az, hogy minél több erős, jól működő civil szervezet legyen Salgótarjánban. Civil szervezetek nélkül nem lehet helyi demokráciáról beszélni.