Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jegyzőkönyv a Civil Tanácsadó Testület megalakulásáról szóló megbeszélésről


JEGYZŐKÖNYV

mely készült 2014. július 29-én, a Civil Közösségek Háza konferencia termében

( 3100 Salgótarján, Klapka György út 4. szám)

14.00 órai kezdettel megtartott

Civil Tanácsadó Testület megalakításáról szóló megbeszélésről

Jelenlévők:     a mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Diósiné Taracsák Judit: a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány elnöke köszönti a megjelenteket, előadja a megbeszélés célját a meghívó szerint, az alábbiakban részletezve:

A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány közhasznú tevékenységei közé tartozik, hogy a civil szervezetek számára szakmai segítséget nyújtson. A szolgáltatás megvalósulásához szakemberekre van szükség, akik civil és szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

Az Alapítvány részt vesz a Pár-Beszéd Salgótarján projektben, amelynek kiemelt feladata  a salgótarjáni civil szervezetek, a vállalkozók és a város önkormányzata partnerségének erősítése. (Önkormányzat által megnyert pályázat). Három munkacsoportban folyik a munka április óta: civil szervezetek – ifjúság – fogyatékkal élők. Ezek a csoportok egymással közös érintkezési pontjaik mentén együtt dolgoznak a jegyzői iroda vezetőjének, Tóthné dr. Kerekes Andrea, irodavezető koordinálásával. A projekt zárására szeptember végén kerül sor.

Készült egy Cselekvési Terv, amelyben felvázolásra került a civil szakmaiság és érdekvédelem erősítése a salgótarjáni civil közéletben új elemek bevitelével. Valójában ez a cél nem új keletű, hiszen 2008-tól a SCK megalakulásától erre törekszünk. Az, akkor egy lehetőség volt, éltünk is vele. Most egy újabb lehetőség van és bővült a kör. (a Pár-Beszéd projekt , hely van Civil Közösségek Házában, munkaerő és infrastruktúra van a SCKA-nál, valamint a CIC, mint szakmai irányítóként működik.) A civil szervezetek és SMJV Önkormányzatának kapcsolatrendszerében újabb minőségi változás érhető el, ha  partnerként bekapcsolódunk a munkába.

 

Az Alapítvány két feladatot kapott a projektben: a Civil Tanácsadó Testület létrehozása, valamint a Civil Érdekegyeztető Fórum életre hívásának segítése. A jelen első megbeszélés tárgya a CTT létrehozása. 

Elnök Asszony tájékoztatást adott arról, hogy 2014. június 16-i összejövetelen került sor arra az egyeztetésre, amelynek célja volt a civil szervezetek munkáját segítő Civil Tanácsadó Testület létrehozásának megvitatása. Az eltelt idöszakban az Alapítvány és a CIC többször egyeztetett a SCK-val ezekben a kérdésekben. A SCKA kuratóriuma és a CIC, jelen ismereteik alapján a civil szervezetekben és a civil közéletben aktív és hatékony munkát végző személyeket hívta meg, hogy jöjjenek el a mai megbeszélésre.

 

Olyan munkacsoportra van szükség, ahol a tagok rendelkeznek jártassággal, elkötelezettséggel a civileket érintő kérdésekben, érdekeik érvényesítésében, valamint rálátásuk van jogi, pénzügyi, közigazgatási, munkaügyi, PR, szervezet-fejlesztési és egyéb területekre, illetve ezek valamelyikére. Ezt a szakmai tudást a civil szervezetek számára hasznosítani szeretnék. Munkájukat a civil szervezetek, a megalakulandó Civil Érdekegyeztető Fórum, valamint civileket érintő ügyekben SMJV Önkormányzata is  igénybe veheti.

A Testületben való munkálkodáshoz az alábbi információkat teszi közzé az Elnök asszony: a feladatokat önkéntes munkában végzi a testületi tag, igény szerint előzetes egyeztetés alapján a civil szervezetek rendelkezésére áll, elérhetőséget biztosít adott helyen és időben a segítséget kérő számára. Ezen kívül aktív szerepet vállal a civil közéletben, felkérés alapján az Önkormányzat által készítendő, civileket érintő szakmai anyagok előkészítésében, megvitatásában részt vesz.

Elnök Asszony ismerteti, hogy a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány helyet, infrastruktúrát, adminisztratív munkaerőt tud felajánlani a tevékenységhez. Koordináló szerepet vállal a civil szervezetek, valamint a Civil Tanácsadó Testület tagjai között.

A létrehozandó Testület nem egy újabb szervezet, nem alkalmi összejövetel, hanem egyénileg vagy team-ekben dolgozó önkéntes munkatárs, aki a civil szervezetek számára szakmai segítséget nyújt.

Elnök Asszony felkéri a csatlakozni szándékozókat, hogy tegyenek javaslatokat a Testület munkarendjének kialakítására, a csatlakozás esetén töltsék ki az Önkéntes szerződést, melyet az Alapítvánnyal kötnek, illetve felhívja a figyelmet arra, hogy a munkacsoporthoz további csatlakozás, és a munkából indoklással történő kiválás is lehetséges.

Kifejtette véleményét, hogy az ilyen jellegű tevékenységhez tenni akarásra, szakmai felkészültségre, elegendő időre, közéleti szemléletmódra, felelősség-vállalásra, és nem utolsó sorban kitartásra van szükség.

Elnök Asszony azzal zárja mondandóját, hogy véleménye szerint a partnerség és az eredményes együttműködés a jövő útja. Felkéri a jelenlévőket, hogy mondják el meglátásaikat, tegyék meg javaslataikat a témával kapcsolatban.

Kenyeres István: Rövid bemutatkozás. Építészmérnök, a Nógrád Megyei Építészkamara elnöke. Felajánlja segítségét a megalakuló Testülethez csatlakozva építészeti-szakmai kérdésekben, szakmai véleményezésben. Szívesen tevékenykedne team-munkában a Testület más tagjaival.

Dr. Diósiné Taracsák Judit: Egyetért a team-munka hasznosságával, előnyeivel. Tájékoztatja jelenlévőket, hogy a Testület munkájához bármikor lehet csatlakozni, abból előzetes jelzés alapján kiválni, mivel a Testület ún. „nyitott munkacsoport”-ként fog működni, önkéntes tevékenység vállalásával.

Uramecz János: A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesületének és a Civil Kerekasztal elnöke. Szerinte, ki kell kérni az érintett civil szervezetek, civil közösségek véleményét is az egyes munkafolyamatok, kivitelezések kapcsán. Felhívja a figyelmet az együttműködések, a jobb forrás-kihasználás, valamint koncepciók/ stratégiák kidolgozásának fontosságára, az előkészítő folyamatokba történő bekapcsolódásra.

Dr. Diósiné Taracsák Judit: A Civil Tanácsadó Testület tagjai arra lennének hivatottak, hogy bármely civileket érintő kérdésekben megkeresés esetén segítséget nyújtsanak. A civil szervezeteknek több éves igénye, hogy szakmai segítséget kapjanak.  Az együttműködéssel, az előkészítő folyamatokba való bekapcsolódással teljes mértékben egyetért.

Gajdár Istvánné: Rövid bemutatkozás. A Civil Gazdasági Tanácsadó Egyesület elnöke. Évek óta segítséget nyújtanak munkatársaival pénzügyi-gazdasági területen más civil szervezeteknek, csatlakozva a Civil Testülethez, ezt a tevékenységet tovább szeretné folytatni.

Dr. Diósiné Taracsák Judit: A Civil Tanácsadó Testület tevékenységének kezdetét kora őszi időpontra javasolja, felveti a már említett team-munkában való részvételi lehetőséget is. Fontos lenne, hogy a Civil Hónap programjaiban szerepet vállaljon minél több civil szervezet.

Godó Krisztina: Rövid bemutatkozás. A Zagyvaforrás Egyesület elnökeként tevékenykedik, kulturális, turisztikai területen tud és kíván részt vállalni a testület munkájában. Rendezvények szervezésében is rendelkezik több éves tapasztalattal.

Homoga József: A Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület elnöke. Több mint 30 éve aktív szerepet vállal a közéletben, a civilek segítésében, így idő hiányában, és egyéb elfoglaltságai miatt nem kíván tagja lenni a megalakuló Testületnek.

Szilasi András: Godó Krisztina részvételének fontosságát említi meg a Testületben, indokolva azzal, hogy intézményműködtetés, kultúra-ápolás és a turizmus területén szerzett jártasságát sokrétűen hasznosítani tudnák.

Balla Árpád: A Horgászegyesületek Nógrád Megyei Szövetségének elnöke. Verseny- és szabadidő sport, illetve a vízgazdálkodás területén rendelkezik tapasztalattal, ezen kérdésekben tud részt vállalni a testületi munkában.

Dr. Diósiné Taracsák Judit: Kiosztotta  az Önkéntes szerződéseket, melyek aláírásával a megjelentek vállalják a Testületben való részvételt. Akik jelezték a Testületben való munkálkodás szándékát, de a jelenlegi ülésen nem tudnak részt venni, hozzájuk is eljut az Önkéntes szerződés. Ezek után bemutatja Vágvölgyi Zoltánt, a Nógrád Megyei Rendőrkapitányság civil referensét, aki baleset-megelőzés területén lát el feladatokat, és tudja a Testület munkáját segíteni.

Szepessyné Judik Dorottya: Elmondja, hogy a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezetének képviseletében jelent meg. Javasolja, hogy a megalakuló testület tagjai számára a későbbiekben tartsanak belső képzéseket. Gondol itt például esélyegyenlőségi témájú képzésekre, vagy a jelbeszéd elsajátítására. Részt kíván venni a munkában.

Nagy Ferencné: A Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület elnöke. Jó kezdeményezésnek tartja a Civil Tanácsadó Testület megalakítását, mert ezáltal rendezettebb, szervezettebb formában valósulhat meg a civil szervezetek megsegítése. Javasolja a Testület „próbaműködését”, amit egy éves időtartamban jelölne meg. Ezen idő alatt kiderülne mennyire hasznos és szükséges a Testület munkája, irányt mutatna a folytatást illetően. Felhívja a figyelmet a közzététel fontosságára, minél szélesebb körben értesüljenek a Testület megalakulásáról, tagjairól, a segítségnyújtás jellegéről, mibenlétéről, elérhetőségükről.

Pártosfalvi Beáta: Az Egészségügyi-és Szociális Központ igazgató-helyetteseként jelent meg. Elmondja, hogy szociális  kérdésekben az információnyújtásban tudnak segíteni.

Vágvölgyi Zoltán: A Nógrád Megyei Rendőrkapitányság civil referense felhívja a figyelmet a baleset-megelőzés fontosságára, a fiatalok lelkesítésére, példamutató magatartás tanúsítására a közlekedésben is. Képzések, előadások tartásában, közös rendezvények lebonyolításában ajánlja fel munkáját.

Szabó János: Részt vesz a Megyei Értéktár Bizottságban. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Bizottság munkáját jogszabályi előírások szabályozzák, így a munkarendet is. Elnök Asszonyhoz intézett kérdésében választ vár arra, hogy ki lesz a kapcsolattartó az Önkormányzatnál, aki a Testület munkáját segíteni tudja. Részt kíván venni a testület munkájában.

Dr. Diósiné Taracsák Judit: Válaszolva a kérdésre, az Önkormányzat részéről Tóthné dr. Kerekes Andrea, a jegyzői iroda vezetője, valamint dr. Breznyánszky Eszmeralda  fogja a Testület munkáját segíteni. Ismerteti, hogy Tóthné dr. Kerekes Andrea, az Önkormányzat által megnyert „ Pár-Beszéd” projekt pályázat koordinátora-felelőse, és ebben a munkában vállalt részt a Salgótarjáni Civilekért Alapítvány. Ez képezi az együttműködés alapját.

A következőkben Elnök Asszony felolvassa a Testületi munkára felkért személyek nevét, szakterületét.

Szilasi András: A Baglyasalja Barátainak Köre civil szervezet képviseletében van jelen. A munkarend kialakítása kapcsán merül fel az a felvetése, hogy itt is rögzíteni kellene, hogy mely tag miben, milyen szakterületen vállal részt a munkában. Kinyilvánította, hogy részt vállal a Testület munkájában.

Jelenlévők döntöttek a Civil Tanácsadó Testület megalakításáról, a csatlakozni szándékozók az önkéntes szerződés aláírásával igazolják, hogy a tagságot vállalják, és részt vesznek a Testület munkájában. A tagok egyezségre jutottak abban, hogy a Testület a munkát 2014. szeptember 2-án ( kedd) kezdi meg. Ezen időpontig kialakításra kerül a Testület munkarendje, amire a tagok a későbbiekben egyénileg tesznek javaslatokat az Elnök Asszonynak.
 

Salgótarján, 2014. július 29.


Egyedné Takács Marianna
jegyzőkönyvvezető

 

Deák Elvira                                                                                       Séra Ágnes
              hitelesítő                                                                                            hitelesítő