Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Módosított Alapító okirat

2020.05.04

SALGÓTARJÁNI CIVILEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

A L A P Í T Ó O K I R A T
(A változások dőlt és kivastagított betűvel szedve)
2020. március 6.
2
Preambulum:
Alapítók, attól a céltól vezérelve, hogy támogassák a salgótarjáni civil érdekérvényesítési
rendszer (Salgótarjáni Civil Fórum), valamint a tanácsadó- és döntéshozó testületének (a
Salgótarjáni Civil Kerekasztal) működését, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 74/A–F. §-ai alapján az alábbi alapítványt hozzák létre:
1. Az Alapítvány neve:
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány)
2. Az Alapítvány székhelye:
3100 Salgótarján, Klapka György út 4.
3. Az Alapítvány működési területe: Nógrád megye
4. Az alapítvány célja:
 A Salgótarjáni Civil Fórum, a Salgótarjáni Civil Kerekasztal továbbá a Nógrád megyében
működő civil szervezetek működésének támogatása, az általuk végzett közhasznú
tevékenységek segítése, részükre szolgáltatások nyújtása. E cél elérése érdekében az
Alapítvány együttműködik a Nógrád Megyei Civil Információs Centrummal.
 A Salgótarjáni Civil Fórum és Salgótarjáni Civil Kerekasztal által kezdeményezett
projektek, programok, akciók, rendezvények és egyéb kezdeményezések támogatása.
 A Salgótarjáni Civil Fórum által létrehozott szekciók működésének segítése.
 A civil szervezetek vezetői képzésének szervezése, együttműködésének segítése, a hazai
és nemzetközi kapcsolatai bővítésének elősegítése, a tapasztalatok összegyűjtése,
hasznosítása.
 Nógrád megye településein civil fórumok és civil kerekasztalok létrejöttének
kezdeményezése és együttműködésének támogatása.
5. Az Alapítvány jogállása:
 Az Alapítvány közhasznú szervezetként működik, a tevékenységét a társadalom és az
egyén közös szükségleteinek kielégítése céljából végzi. E cél megvalósítása érdekében
biztosítja, hogy az általa nyújtott szolgáltatások széles körben igénybe vehetők legyenek.
 Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 Az Alapítvány nyílt alapítványként működik, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes
és jogi személy csatlakozhat, amennyiben az Alapítvány céljaival egyetért, és annak
működését támogatja.
3
6. Az Alapítvány által végzett közhasznú tevékenység:
 érdekképviselet, érdekérvényesítés,
 szakmai tanácsadás, segítségnyújtás
 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 a közfeladatok ellátásával kapcsolatos tapasztalatok összegezése, továbbítása az érintett
állami és önkormányzati szervek felé,
 képzés szervezése a civil szervezetek vezetői, tagjai, önkéntesei részére
 a civil szerveződések létrejöttének, együttműködésének elősegítése,
 a civil szervezetek részére támogatások nyújtása, pályázatok kiírása,
 anyagi források felkutatása, pályázatok benyújtása,
 adománygyűjtés,
 önkéntesek foglalkoztatása.
Az Alapítvány a közhasznú tevékenységét az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:
 egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 35. § (1) – (2), 144. § (1) – (2)
 szociális tevékenység
1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 56. § (1)
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8.
 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § 1.
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 6.
 kulturális tevékenység
2001. évi LXIV. t. a kulturális örökség védelméről 5. § (1)
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7.
1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. §
 gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 14. § (3), 17. §
(1)
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8.
 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 10.
 környezetvédelem, állatvédelem
1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 61 – 62. §
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11.
 sporttevékenység
2004. évi I. tv. a sportról 49. §, 55. §
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 15.
 közrend, közbiztonság, bűnmegelőzés
1994. évi XXXIV. tv. a Rendőrségről 1. § (2), 2. § (2)
2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról 1 – 2. §
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 12., 17.
4
7. Az Alapítvány a feladatai hatékonyabb ellátása érdekében:
 Civil Tanácsadó Testületet,
 Salgótarjáni Alapítványok Munkacsoportot hoz létre, és működteti azokat,
 „Civilek a Városért” díjhoz biztosítja az anyagi feltételeket.
8. Az Alapítvány vagyona és annak felhasználása:
Az Alapítvány céljára rendelt induló vagyont az Alapítók 100.000,- Ft készpénzben
határozzák meg.
Az Alapítvány vagyonát az induló vagyon, a jövőbeni csatlakozók általi vagyoni hozzájárulás,
pályázatokon, az állami költségvetésből és Európai Unió alapjaiból elnyert támogatások,
továbbá magánszemélyek, jogi személyek adományai, az Alapítvány vállalkozási- és egyéb
bevételei, valamint a banki kamatok alkotják.
Az Alapítvány a vagyonát a működésének megkezdése és céljainak elérése érdekében teljes
összegben felhasználhatja.
Az Alapítványi vagyon felhasználása az alapító okiratban megjelölt célok és feladatok
megvalósítását szolgálja. Az Alapítványi vagyon felhasználása támogatások és pályázatok
útján történik.
9. Az Alapítvány alapítói és az általuk rendelkezésre bocsátott vagyon:
1. A Háztartások
Foglalkoztatásáért
Alapítvány 3100 Salgótarján, Bajcsy-Zs. út 16-18. 20.000 Ft
2. Csohány Tibor 3100 Salgótarján, Salgó út 21. 5.000 Ft
3. Eötvös Mihály 3100 Salgótarján, Kistarján út 6. 20.000 Ft
4. Gyetvainé Szorcsik Angéla 3161 Kishartyán, Dózsa út 44. 10.000 Ft
5. + Nagy Ferencné 3100 Salgótarján, Szerpentin út 46. 10.000 Ft
6. Tolnai Sándor 3104 Salgótarján, Kálmán Imre út 39. 25.000 Ft
7. Uramecz János 3100 Salgótarján, Tanács út 5. 10.000 Ft
10. Az Alapítvány kezelő szerve (Kuratórium):
Az alapítványi cél megvalósítása, az Alapítvány képviselete és vagyonával való gazdálkodás
céljából az Alapítók Kuratóriumot hoztak létre.
A Kuratórium elnöke és tagjai:
1. Nagyné Taracsák Judit (elnök) 3100 Salgótarján, Kercseg út 4.
2. Balogh Katalin 3181 Karancsalja, Arany János utca 23.
3. Borók Sándor Péter 3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 49.
4. Bergfest Ágnes 3100 Salgótarján, Berzsenyi út 13.
5. Vadasi Zsuzsanna 3100 Salgótarján, Tanács út 2/A IV./1.
6. Széllné Kiss Éva 3100 Salgótarján, Pécskő út 2. 8. em. 2.
7. Jakab Zsolt 3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 84.
5
A kuratóriumi tagokat az Alapítók határozatlan időre jelölik ki.
A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Az elnök évente
egy alkalommal tájékoztatást nyújt az Alapítók részére az alapítványi vagyon kezeléséről,
felhasználásáról és egyéb aktuális kérdésekről. A Kuratóriumot az elnök hívja össze. Az ülés
napirendjét tartalmazó meghívót az ülés időpontját megelőzően legalább 8 nappal írásban
küldi meg a tagok részére. A nyilvánosság érdekében, az ülés meghívóját az alapítvány
weblapján (www.stcivilalapitvany.eoldal.hu) is elhelyezi. Rendkívüli esetben a kuratórium
elnöke a kuratóriumot az ok és a cél megjelölésével szóban is összehívhatja. Ebben az esetben
a kuratórium azonnali ülést tarthat. A Kuratórium üléseinek előkészítése, a döntések
dokumentálása az elnök, illetve az általa megbízott kuratóriumi tag feladata. A kuratóriumi
ülésekről emlékeztető készül.
A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen
összehívott ülésen a határozat meghozatalakor legalább három tag jelen van.
A Kuratórium döntéseit, a jelenlévő tagok egyszerű többségével hozza. A Kuratórium
jelenlévő tagjainak egyhangú szavazata szükséges az alábbi kérdésekben:
 az Alapítvány vállalkozási tevékenységének megindítása, a vállalkozás vezetőjének
kiválasztása, a vállalkozási tevékenység megszüntetése,
 az Alapítvány működéséhez szükséges szabályzatok elfogadása,
 a kuratóriumi tagok tiszteletdíjáról szóló döntés meghozatala.
Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az elnök terjeszti a Kuratórium elé, oly
módon, hogy azt a kuratóriumi ülés előtt legalább 8 nappal a tagok írásban megkapják.
A Kuratórium döntéseiről, az elnök nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a döntések
tartalmát, végrehajtásának határidejét, a végrehajtásért felelős személy nevét. A Kuratórium
döntéseit az Alapítvány Internetes weboldalán nyilvánosságra hozza. A döntésről az
érintetteket a döntést követően 8 munkanapon belül írásban tájékoztatja.
Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratokba előzetesen egyeztetett időpontban az
alapítvány székhelyén bárki betekinthet.
Az Alapítvány működésének további szabályait, az általa végzett szolgáltatások
igénybevételének módját, valamint az éves közhasznúsági jelentést az Alapítvány internetes
weboldalán közzé teszi.
11. Összeférhetetlenség
Az összeférhetetlenségi szabályokat a 2011. évi CLXXV. Törvény 39. §-a tartalmazza.
12. Felügyelő szerv
Az Alapítvány felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FEB), amely 3 főből
áll. A FEB tagjait az Alapítók határozatlan időre kérik fel. A FEB elnöke és tagjai:
 Dr. Máthéné dr. Laczkó Mária (elnök) 3100 Salgótarján, Gerber köz 1.
 Tóthné Dr. Kerekes Andrea 3100 Salgótarján, Arany János út 19. III.4.
 Németh József Tibor 3100 Salgótarján, Gorkij krt. 66. fsz.1.
6
A FEB ügyrendjét maga állapítja meg – amely nem lehet ellentétes az alapító okirattal.
A FEB szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülések összehívását a
FEB bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt
legalább 8 nappal írásban értesíteni kell.
A FEB határozatképes, ha legalább két tag az ülésen jelen van. A FEB határozatait egyszerű
szótöbbséggel hozza.
A FEB ülései nyilvánosak, üléseiről, határozatairól jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet az
ülésen jelenlévő tagok írják alá.
A FEB ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető
tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
A FEB tagja az Alapítvány vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
13. Képviselet, bankszámla feletti rendelkezés:
Az Alapítvány képviseletére a kuratórium elnöke, illetve az elnök által adott írásbeli
meghatalmazás alapján bármelyik kuratóriumi tag jogosult.
Az elnök képviseleti joga önálló és általános.
14. Vállalkozói tevékenység
Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az
Alapítvány fő tevékenysége. Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a
közhasznú, illetve az alapító okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység
megvalósítását nem veszélyeztetve végez. Az Alapítvány a gazdálkodás során elért eredményt
nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
15. Egyéb rendelkezések:
Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése
után – hozzájárulásuk mértékéig az alapítókat illeti meg, a további fennmaradó vagyont az
Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően
tájékoztatni kell.
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az
Egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.
7
Alapítók:
……………………………………………… …………………………………………..
……………………………………………… …………………………………………..
……………………………………………… …………………………………………..
Előttünk, mint tanúk előtt (név, cím, szig.):
……………………………………………… …………………………………………..
……………………………………………… …………………………………………..
……………………………………………… …………………………………………..
Salgótarján, 2020. március 6.

 

Balassagyarmati Törvényszék
Pk.60.082/2009/38. szám
A Balassagyarmati Törvényszék a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (3100
Salgótarján, Klapka György út 4.) 2020. március 17. napján érkezett, /37. sorszám alatt iktatott
változásbejegyzés iránti kérelme vonatkozásában meghozta az alábbi
v é g z é s t:
A Balassagyarmati Törvényszék elrendeli a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (3100
Salgótarján, Klapka György út 4.) nyilvántartott adatainak módosítását az alábbiak szerint:
Alapító okirat módosításának kelte: 2020. március 6.
Kuratórium új tagjai:
1. Név: Széllné Kiss Éva
Anyja neve: Kassagranda Gizella
Cím: 3100 Salgótarján, Pécskő út 8. VIII/2.
A megbízás időtartama: határozatlan
2. Név: Jakab Zsolt
Anyja neve: Fodor Erzsébet
Cím: 3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 84.
A megbízás időtartama: határozatlan
3. Név: Balogh Katalin
Anyja neve: Huszkó Jolán
Cím: 3181 Karancsalja, Arany János utca 23.
A megbízás időtartama: határozatlan
Szilasi András kuratóriumi tagsága egyúttal a nyilvántartásból törlésre kerül.
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt
iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz -
a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a szervezet ellen a végzés hatályon
kívül helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt. A per
megindításának a végzés országos névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan napon
belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
Balassagyarmati Törvényszék
Pk.60.082/2009/38. szám
I n d o k o l á s:
Az alapítvány alapítóinak képviselője 2020. március 17. napján benyújtott kérelmében arról
tájékoztatta a törvényszéket, hogy az alapítvány alapító okirata és a kuratóriumi tagok személye
megváltozott, melynek alapján az alapítvány nyilvántartott adatait módosítani szükséges.
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvényben (Cnytv.) 37. § (1) bekezdésében foglaltak szerint alkalmazandó
Cnytv. 30. § (1) bekezdése alapján, ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelem áttételének vagy
hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve történő visszautasításának nincs helye, és nem kell a
kérelmezőt a hiányok pótlására felhívni, vagy a kérelmező a hiánypótlási kötelezettségének
eleget tett, a bíróság a szervezetet legkésőbb a kérelem benyújtásától számított hatvan napon
belül nyilvántartásba veszi.
A Balassagyarmati Törvényszék a kérelem és mellékletei alapján megállapította, hogy a
szervezet eleget tett a nyilvántartás módosítására vonatkozó, a Cnytv.-ben szabályozott
jogszabályi követelményeknek, a módosított alapító okirat megfelel a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.)
rendelkezéseinek, ezért a törvényszék a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
A végzéssel szembeni fellebbezés kizárása, illetve a végzéssel szembeni perindítás joga a Cnytv.
46/A. § (1)-(2) bekezdésén alapul.
Balassagyarmat, 2020. április 15.
Dr. Péter Kitti sk.
törvényszéki titkár