Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Salgótarjáni Civil Kódex 2015

 

SALGÓTARJÁNI CIVIL KÓDEX

A salgótarjáni civil szervezetek együttműködésének szervezeti keretei és szabályai

 

1. Salgótarján Városi Civil Fórum

A Salgótarján Városi Civil Fórum a bejelentkezésükkel együttműködési szándékukat kinyilvánító salgótarjáni civil szervezetek tanácskozó összejövetele. A Fórum a civil szervezetek kapcsolatainak fejlesztését, a közös érdekérvényesítés lehetőségeinek elősegítését, a civil társadalom erőinek összefogását, működésük hatékonyságának javítását szolgálja.

 

Résztvevők

A Fórumra képviseletet állíthat fel minden Salgótarjánban működő, bejegyzett civil szerveződés: jogi személy (egyesület, alapítvány, szövetség), valamint bírósági bejegyzéssel nem rendelkező, de rendszeres működést igazoló civil közösség (civil társulás, baráti kör, hobbi csoport, együttes stb.), amely kormányzati szervekhez, politikai pártokhoz és gazdasági érdekcsoportokhoz nem tartozik, nem nyereségérdekelt, Salgótarján lakossága számára közérdekű tevékenységet folytat.

A Fórumra történő bejelentkezés feltétele – amennyiben valaki szavazati joggal kíván részt venni – egy megbízólevél, amelyben a szervezet, közösség vezetése megnevezi és megbízza a szavazati jogot gyakorló személyt.

 

Az előző Fórumon nem résztvevő civil szervezetek, szerveződések esetében a megbízólevélhez csatolni kell:

      a.) önálló jogi személy szerveződés esetén a bírósági bejegyzés másolatát,                vagy a szervezet hatályos adatiról szóló bírósági kivonat másolatát;

      b.) bírósági bejegyzés nélküli szerveződések esetében két olyan szervezet,                közösség ajánlását, amelyek a Fórumon már szavazati joggal rendelkeznek.

 

 

Meghívottak

A regisztráltan szavazati joggal résztvevőkön kívül a Fórumra a Salgótarjáni Civil Kerekasztal (SCK) meghívja Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékes vezetőit, a Polgármesteri Hivatal érintett irodáinak vezetőit és a civil referenst, valamint a szervezőbizottság által javasolt helyi, regionális, országos és a külföldi partner  szervezetek, intézmények képviselőit.

 

Mandátumvizsgálat

A Fórumra az SCK 3 fős Mandátumvizsgáló Bizottságot választ. A Bizottság a megbízólevelek, valamint a mandátummal kapcsolatos egyéb névvel ellátott bejelentések vizsgálatát a Salgótarján Városi Civil Fórum meghirdetésekor kezdi meg. A bizottság a Fórum kezdetekor írásban közreadja a megjelent és általa igazolt, illetve megvitatásra javasolt mandátumú civil szervezetek, és szerveződések jegyzékét.

A megvitatásra javasolt mandátumokat a Mandátumvizsgáló Bizottság kezdeményezésére a Fórum egyenként megvitatja, és többségi szavazással dönt a mandátumokról.

A Fórumon résztvevő, mandátummal rendelkező civil szervezet és szerveződés egy szavazattal rendelkezik, és a Fórum munkájában korlátozás nélkül vehet részt.

A Salgótarjáni Civil Fórum minden évben egyszer kerül megrendezésre. A SCK által választott Szervező Bizottság,  az addig beérkezett regisztrációk és a meglévő nyilvántartás alapján, a meghívót a Fórum előtt két héttel minden szervezethez és közösségekhez, postai vagy elektronikus úton, eljuttatja. . A meghívás sajtóközleményben is nyilvánosságot kap.

 

Az elnök köteles rendkívüli Fórum összehívását elrendelni, amennyiben azt a Salgótarjáni Civil Kerekasztal kétharmados többsége – külön témamegjelöléssel – írásban kezdeményezi.

 

A Salgótarján Városi Civil Fórum feladatai:

  • három évenként a Salgótarjáni Civil Kerekasztal tagjainak megválasztása,
  • a Salgótarjáni Civil Kerekasztal előző évi beszámolójának elfogadása,
  • munkacsoportok alakítása, beszámolójuk meghallgatása.

 

A Salgótarján Városi Civil Fórum napirendje:

  • a Salgótarjáni Civil Kerekasztal tagjainak megválasztása (3 évenként),
  • tájékoztató a Salgótarjáni Civil Kerekasztal éves tevékenységéről,
  • tájékoztató a munkacsoportok tevékenységéről. Salgótarjáni Civil Kerekasztal által előterjesztett időszerű kérdések megtárgyalása.

 

A Salgótarjáni Civil Kerekasztal által megválasztott Jelölőbizottság tájékoztatja a Fórum tagságát az addig elvégzett munkájáról. Ismerteti a jelöléseket, és a jelenlévők 25%-ának támogatásával új jelöltek is felkerülhetnek a szavazólapra. 1 elnökre és 14 kerekasztal tagra lehet jelöléseket adni. A 2 alelnököt a 14 megválasztott kerekasztal tag közül - a megválasztott elnök javaslata alapján - a Salgótarjáni Civil Kerekasztal alakuló ülésén választja meg.
A lemondott, a tisztségre méltatlanná vált, a tevékenységében tartósan, vagy véglegesen akadályozott SCK tag helyére, három hónap türelmi idő letelte után, – a szavazásnál a következő legtöbb szavazatot kapott jelöltet – kooptálni kell!

 

A Salgótarján Városi Civil Fórumon megválasztásra kerül a 3 tagú Szavazatszámláló bizottság, a jelölések alapján elkészíti a szavazólapokat, felügyeli a szavazás menetét, összegzi a szavazatokat és beszámol a szavazás eredményéről.

 

A Salgótarján Városi Civil Fórum ülései nyilvánosak.

 

2. A Salgótarjáni Civil Kerekasztal

A Salgótarjáni Civil Kerekasztal a Civil Fórum által megválasztott szakmai és érdekvédelmi csoportosulások képviselőinek rendszeresen ülésező tanácskozó testülete. A két Civil Fórum közti időszakban munkaterv alapján foglalkozik az időszerű, civil szektort érintő kérdésekkel, az együttműködési lehetőségekkel, a partnerséget alakító kérdésekkel. A munkacsoportok együttműködési szándéka szerint keresi az NEA és az Európai Unió alapjai, illetve egyéb források által teremtett közös pályázati lehetőségeket. Segíti a helyi, megyei, regionális és országos, valamint szakmai civil kezdeményezéseket.

 

A Salgótarjáni Civil Kerekasztal 15 tagú: elnök, 2 alelnök és 12 tag alkotja.
Működési rendje szerint munkatervet készít és a munkaterv alapján évente legalább hat ülést tart. A Salgótarjáni Civil Kerekasztalt - az ülés előtt legalább hét nappal - az elnök hívja össze. A Salgótarjáni Civil Kerekasztal ülései nyilvánosak. Az üléseken szavazati joggal a választott kerekasztal tagok vesznek részt.
Tanácskozási joggal állandó meghívottjai  a város alpolgármestere, a városi civil referens, a munkacsoportok vezetői,  alkalmanként a napirend tárgyalásában illetékes külső szakértők, előadók, képviselők.

 

Az ülések napirendjét a Kerekasztal vezetősége határozza meg. Az üléseken konszenzussal új napirendet is fel lehet venni.

 

A Civil Kerekasztal feladatai:

-     a civil érdekképviselet ellátása,
-     A salgótarjáni Civil Kavalkád szervezése
-     Salgótarján Városi Civil Fórum szervezés
-     munkacsoportok munkájának összehangolása
-     médiakapcsolatok szervezése
-  a helyi, megyei, regionális, országos és nemzetközi kapcsolatok szervezése
-   „Civilek a Városért” díj odaítélése a beérkezett javaslatok alapján

 

A Kerekasztal határozatokat hoz, többségi szavazattal, amellyel személyeket delegál az önkormányzati bizottságok üléseire.

 -       állást foglal, javaslatokat, észrevételeket tesz az önkormányzatnak,
-        közösségi oldalt működtet, elkülönült információs e-mail elérhetőséget biztosít,
-        sajtóközleményeket, hivatalos médiainformációkat tesz közzé,
-  képviselőket jelöl belföldi, nemzetközi együttműködési tárgyalásokra, tapasztalatcserékre,
-         képviselőket delegál regionális, megyei, kistérségi civil rendezvényekre.

 

 

A Kerekasztal napirendjének tartalma:

Az ülések rendje:

  1. általános blokk.
  2. munkacsoport blokk.
  3. egyéb információs blokk

 

 

Rendkívüli Kerekasztal ülések összehívását a tagok többsége és az elnök is kezdeményezheti, ha a salgótarjáni civil szervezetek együttműködésére, vagy érdekérvényesítésre vonatkozó esemény, probléma azt indokolja.
A Kerekasztal a Salgótarján Városi Civil Fórumra előterjesztést készíthet a működésre vonatkozó szabályok módosításáról.
A kerekasztal határozatait a jelenlévők többségi szavazatával fogadja el.

 

3. Partnerkapcsolatok

A Kerekasztal különböző szakmai kérdésekben szakmai kapcsolatot tart a Civil Tanácsadó Testülettel. A Salgótarjáni Civil Kerekasztal, mint a Salgótarján Városi Civil Fórum ügyvivő testülete, partneri együttműködést épít ki, tart fenn Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a város vezetőivel.    Együttműködik  a városi civil életet aktívan segítő szervezetekkel, intézményekkel   valamint a civil szervezeteket befogadó, segítő közművelődési és közgyűjteményi intézményekkel, illetve a gazdasági élet képviseleti szervezeteivel, az elektronikus és a írott sajtó szerkesztőségeivel. A együttműködés tartalmi és szervezeti kereteit lehetőleg megállapodásokban rögzítik.

 

4. Munkacsoportülések

Munkacsoport: a legaktuálisabb témák köré szerveződő legrugalmasabb munkaforma.
A munkacsoportok a Civil Fórumon kerülnek megalakításra, a civil szektort legjobban érintő legaktuálisabb feladatok, problémák mentén.
A munkacsoportokba való jelentkezést a Fórum előtt meghirdetett témakörökben a Fórumon lehet megtenni. Minden fórumtagnak legalább egy munkacsoportban aktívan részt kell venni.

 

A munkacsoportok tagjaik közül választják meg a vezetőjüket és helyettesét, akik a következő fórumig irányítják, koordinálják a munkacsoport működését.
A munkacsoport évente legalább kétszer ülésezik, munkarendjét maga határozza meg.
A munkacsoportok alakuló ülésükön megtárgyalják a munkacsoport működésének kérdéseit és a jövőre vonatkozó javaslatokat.
A munkacsoport vezetői a kerekasztal üléseire tanácskozási joggal meghívott résztvevői.
A munkacsoportok vezetői a Civil Fórumon tájékoztatást adnak tevékenységükről.

 

    A következő munkacsoportok felállítása javasolt:

          - családi,
          - szociális,
          - kulturális, oktatási,
          - forrásteremtő,
          - fenntartható fejlődés.

A fentebb felsorolt munkacsoportok mellett, a Salgótarjáni Civil Kerekasztal létrehozhat egyéb munkacsoportokat is.

 

5. Egyéb szabályok

A Salgótarjáni Civil Kerekasztal által létrehozott testületek nem önálló jogi személyek.

A Salgótarjáni Civil Fórum által létrehozott testületek nem folytatnak vállalkozói tevékenységet, nincsenek bevételei és kiadásai.

A Civil Fórum tisztségeire nem jelölhetők országgyűlési és önkormányzati képviselők, és önkormányzati bizottsági tagok.

 

 

Salgótarján, 2015. március 31.